Nieuws overzicht

Choose your area :
Search :

12.07.2018

Billijke vergoeding voor afspelen van muziek aangepast

De regels rond de billijke vergoeding voor muziekproducenten en uitvoerende muziekartiesten worden op enkele punten gewijzigd. We stippen enkele veranderingen aan. Er komt een aparte tariefregeling ...

Read more

09.07.2018

Pollutiepiek? Brussel kan verkeer Ún verwarming hele jaar door stilleggen

Brussel pakt naast de winterpieken, ook de zomersmogs aan. De regering had al de mogelijkheid om bij grote luchtverontreiniging het verkeer gedeeltelijk stil te leggen in de winter, maar zal dat ...

Read more

05.07.2018

Raadkamer en KI kunnen geen videoverhoor van aangehouden verdachte bevelen

De raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) kunnen niet langer bevelen dat de aangehouden inverdenkinggestelde moet verschijnen via videoconferentie. Het Grondwettelijk Hof vernietigt ...

Read more

02.07.2018

Administratieve boete voor milieu- of RO-overtreding bedraagt max. 400.000 of 2 miljoen euro

Misdrijven en inbreuken op de milieuwetgeving en op de regels op de ruimtelijke ordening kunnen bestraft worden met een exclusieve, of een alternatieve bestuurlijke geldboete. Die boetes kunnen ...

Read more

02.07.2018

Milieu-inspecteur mˇet geen pv meer opmaken bij milieumisdrijf

De gewestelijke en lokale toezichthouders en de toezichthouders die werden aangewezen door de politiezones zijn niet langer verplicht om een verslag van vaststelling of een proces-verbaal op te ...

Read more

02.07.2018

Dwangsom dreigt voor wie bestuurlijke maatregel niet uitvoert na milieuschending

De gewestelijke toezichthouders krijgen meer mogelijkheden om bestuurlijke maatregelen op te leggen in lokale milieudossiers wanneer hun collega's op het lokale niveau niets ondernemen. Terzelfder ...

Read more

02.07.2018

Logge procedure bij voornaamsverandering verdwijnt (art. 119-136 DB burgerlijk recht)

Wie een andere voornaam wil, hoeft niet langer een zware procedure te doorlopen. Voortaan kan men hiervoor terecht bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. En het is de gemeente die bepaalt hoeveel ...

Read more

02.07.2018

Minderjarigen kunnen makkelijker adoptiedossier inkijken (art. 158 DBáburgerlijk recht)

De adoptieautoriteiten zijn verplicht om onder meer de herkomstgegevens waarover zij beschikken te bewaren. Die gegevens zijn toegankelijk. Niet alleen voor de geadopteerde en zijn wettelijke ...

Read more

02.07.2018

Nationaliteitsrecht aangepast (art. 137-156 DB burgerlijk recht)

De wetgever werkt enkele onduidelijkheden en knelpunten in het Belgisch nationaliteitsrecht weg. Onze wetgeving wordt ook afgestemd op de Europese regels. Belgen in het buitenland bijvoorbeeld die ...

Read more

02.07.2018

Wet met diverse bepalingen burgerlijk recht gepubliceerd

Op 2 juli 2018 is de 'wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing' in het ...

Read more

26.06.2018

Inkomensgarantie voor ouderen opnieuw opgetrokken

Op 1 juli 2018 wordt de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) opgetrokken. Voor alleenstaanden (verhoogd basisbedrag) gaat het om een verhoging van 13,2 euro per maand. Voor samenwonenden (basisbedrag) ...

Read more

26.06.2018

Nieuw formulier voor aanvraag verblijfsverlenging door buitenlandse student

Buitenlandse studenten uit niet-EU-landen die hun verblijfsvergunning op ons grondgebied willen verlengen, moeten voortaan een nieuw aanvraagformulier gebruiken. Dit houdt rekening met het systeem ...

Read more

26.06.2018

Hogere tarieven verkeersbelasting en BIV vanaf 1 juli 2018

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft de ge´ndexeerde tarieven van de verkeersbelasting en van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2018. ...

Read more

26.06.2018

Tarieven kilometerheffing stijgen op 1 juli 2018

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft de ge´ndexeerde tarieven van de kilometerheffing gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2018. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 juli 2018. ...

Read more

21.06.2018

Administratieve sanctieprocedure voor inbreuken op nieuwe wet private en bijzondere veiligheid

De nieuwe Basiswet Private en Bijzondere Veiligheid van 2 oktober 2017 voorziet een administratieve sanctieprocedure voor inbreuken op de bepalingen uit de wet of haar uitvoeringsbesluiten. ...

Read more

20.06.2018

Handelaars kunnen rentetoelage of vergoeding aanvragen zolang openbare werken in hun straat duren

Vlaamse KMO's, zelfstandigen en micro-ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in hun straat die gestart zijn vˇˇr 1 juli 2017 - en die dus niet in aanmerking komen voor de ...

Read more

18.06.2018

Hervormde Voetbalwet geeft politie nieuwe mogelijkheden om ontoelaatbaar supportersgedrag te bestraffen

Politiemensen kunnen voetbalsupporters die het te bont maken, maar die geen zware inbreuk begaan op de Voetbalwet, voortaan een 'officiŰle waarschuwing' geven. Een krachtig signaal om te vermijden ...

Read more

13.06.2018

FOD Werkgelegenheid werkt mee aan strijd tegen illegale arbeid en sociale fraude

De FOD Werkgelegenheid krijgt een nieuwe opdracht: 'de deelneming aan het beleid van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude'. Die taak wordt met ingang van 23 juni 2018 ingeschreven ...

Read more

11.06.2018

Reizigers beter beschermd bij insolvabiliteit reisprofessionals

Verkopers van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten zijn verplicht om de reizigers te beschermen tegen hun insolvabiliteit. Ze moeten een verzekering afsluiten die het ...

Read more

06.06.2018

Vlaanderen schrapt vermoeden van tenlasteneming bij gewaarborgde gezinsbijslag

De Vlaamse overheid schrapt het vermoeden dat de aanvrager van gewaarborgde gezinsbijslag het kind voor wie hij een tegemoetkoming bij Famifed aanvraagt ten laste heeft als het bij hem gedomicilieerd ...

Read more

06.06.2018

Vlaams Gelijkekansendecreet aangevuld na Europese ingebrekestelling

De Vlaamse overheid heeft het Gelijkekansendecreet aangevuld met een rechtvaardigingsgrond voor een direct onderscheid op basis van geslacht bij de levering van goederen en diensten. Het gaat om een ...

Read more

06.06.2018

Arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars kan voor voetballers vanaf 15 jaar

De arbeidsovereenkomstenwet voor betaalde sportbeoefenaars bepaalt dat men die specifieke arbeidsovereenkomst slechts (ten vroegste) geldig kan aangaan vanaf het einde van de voltijdse leerplicht. ...

Read more

05.06.2018

FOD Justitie krijgt cel gelijke kansen

Binnen de FOD Justitie komt er een cel gelijke kansen. Ze helpt de bevoegde minister bij zijn beleid rond gelijke kansen en non-discriminatie. De nieuwe cel krijgt onderdak bij het DG Wetgeving, ...

Read more

01.06.2018

Meer info op pictogram camerabewaking

Het bekende pictogram dat aangeeft dat er camerabewaking is, zal voortaan een pak meer informatie bevatten. Met specifieke vereisten voor ANPR-camera's. Een gevolg van de Nieuwe Camerawet en de ...

Read more

30.05.2018

Jaarlijkse welvaartspremie voor oudere gepensioneerde zelfstandigen

Met ingang van 1 mei 2018 wordt een jaarlijkse forfaitaire welvaartspremie ingevoerd voor gepensioneerde bejaarde zelfstandigen. Bedoeling is om de sociale dekking voor zelfstandigen verder te ...

Read more

30.05.2018

Territoriaal bevoegde familierechtbank niet meer vrij te kiezen bij EOT (art. 29 en 49 Wet Werklastvermindering Justitie)

Echtgenoten kunnen bij een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming (EOT) niet langer volledig vrij kiezen bij welke rechtbank van eerste aanleg ze hun ...

Read more

30.05.2018

Nietigheidsleer toepasselijk op betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen (art. 7-10 en 13 Wet Werklastvermindering Justitie)

In Titel I, hoofdstuk VII (art. 32-47) van het Gerechtelijk Wetboek staan de regels voor de betekeningen, kennisgevingen, neerleggingen en mededelingen. De nieuwe wet van 25 mei 2018 voorziet nu - in ...

Read more

30.05.2018

Rechtbank eerste aanleg geeft geen afschriften burgerlijke stand meer (art. 2 Wet Werklastvermindering Justitie)

De griffies van de rechtbanken van eerste aanleg geven geen afschriften of uittreksels meer af van de akten van de burgerlijke stand. Hiervoor kan men alleen nog terecht bij de gemeenten. In de ...

Read more

30.05.2018

Geen manuele handtekening nodig op elektronisch neergelegde conclusies (art. 31 Wet Werklastvermindering Justitie)

Voortaan moet de partij of haar raadsman de conclusies alleen nog manueel handtekenen als ze niet elektronisch worden neergelegd. Worden ze elektronisch neergelegd (momenteel via het ...

Read more

30.05.2018

Verbetering rechterlijke beslissingen bijgestuurd (art. 34-39 Wet Werklastvermindering Justitie)

De wetgever brengt enkele veranderingen aan de regels voor de verbetering van rechterlijke beslissingen. Meer zaken kunnen eenvoudigweg hersteld worden. En de regeling voor het herstel van het ...

Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22