Nieuws overzicht

Choose your area :
Search :

03.09.2019

Uitgevers krijgen vergoeding voor privékopie van hun uitgaven

Sinds 1 september 2019 krijgen ook uitgevers een vergoeding voor de reproductie van hun uitgaven die een natuurlijke persoon voor eigen gebruik maakt, zonder enig direct of indirect commercieel ...

Read more

02.09.2019

Personen die opleiding en werk combineren beter beschermd tegen beroepsrisico's

Op 21 december 2018 besliste de wetgever om alle personen die arbeid verrichten onder een gereglementeerd stelsel van opleiding tot betaalde arbeid, op te nemen in het algemene arbeidsongevallen- en ...

Read more

29.08.2019

Alle 32 Belgische gevangenissen vangen mannelijke gedetineerden op, 9 ook vrouwelijke

Ons land telt 32 gevangenissen. Daarnaast vangt ook de Vlaamse gesloten instelling van Tongeren gedetineerden op. 32 gevangenissen betekent niet dat iedereen in elke gevangenis terecht kan. Een nieuw ...

Read more

27.08.2019

Vanaf 1 september aangepast systeem voor opleidingscheques in Vlaanderen

De Vlaamse regering hervormt het systeem van de opleidingscheques. Daarbij zijn naast organisatorische verschuivingen waarbij het beheer wordt overgeheveld van de VDAB naar het Vlaams Departement ...

Read more

26.08.2019

Minimale kwaliteitsvoorwaarden voor opleiding en begeleiding van werknemers en werklozen liggen vast

Álle personen, organisaties en ondernemingen die opleidingen verstrekken of personen begeleiden met een vorm van ondersteuning vanuit het beleidsdomein Werk en Sociale Economie ('dienstverleners') ...

Read more

26.08.2019

Fiscus legt schalen vast voor verhoging belastbare winst van ondernemingen die Ven.B.-aangifte of BNI/ven.-aangifte niet of laattijdig indienen

De belastingadministratie heeft de schalen vastgelegd waarmee ze het minimumbedrag van de belastbare winst verhoogt van ondernemingen die hun Ven.B.-aangifte of BNI/ven.-aangifte niet of laattijdig ...

Read more

22.08.2019

Vanaf september hogere inkomensgrenzen voor kosteloze juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand

Vanaf 1 september 2019 gelden hogere inkomensgrenzen voor juridische tweedelijnsbijstand en rechtsbijstand. Wie aanspraak binnen het systeem aanspraak wil maken op een gratis (of gedeeltelijk gratis) ...

Read more

22.08.2019

Kennisgeving verstekvonnis verval van recht tot sturen moet duidelijk alle verzetmogelijkheden melden

Vanaf 1 september 2019 moet iedereen die bij verstek werd veroordeeld tot een verval van het recht tot sturen bij de kennisgeving van het verstekvonnis uitdrukkelijk op de hoogte worden gebracht van ...

Read more

19.08.2019

Justitie publiceert elk jaar coördinatie van het recht dat geldt voor verenigingen en stichtingen

De minister van Justitie zal elk jaar op de website van de 'Federale Overheidsdienst Justitie' een officieuze coördinatie bekendmaken van de op de VZW's, IVZW's en stichtingen toepasselijke ...

Read more

12.08.2019

Afgesloten buurtwegen, trage wegen of gemeentewegen worden nooit meer privéterrein wegens 'niet-gebruik'

Vlaanderen brengt alle openbare wegen die beheerd worden door de gemeenten onder in één gemeentewegendecreet en heft de federale buurtwegenwet van 1841 op. De buurtwegen verliezen dus hun aparte ...

Read more

09.08.2019

Hogere aanmoedigingspremie voor werknemer die loopbaan onderbreekt voor opleiding

De Vlaamse regering stemt het stelsel van de aanmoedigingspremies af op het Vlaams opleidingsverlof, dat op 1 september van start gaat. Ze trekt ook het bedrag van de aanmoedigingspremies op. Zowel ...

Read more

08.08.2019

Federaal verbod om te roken met kind aan boord

Roken in een voertuig in aanwezigheid van een kind van minder dan 16 jaar oud is vanaf nu ook een aantasting van de volksgezondheid en wordt door de wetgever bestraft op het hele Belgische ...

Read more

07.08.2019

Transitiehuizen voor gedetineerden: eerst de erkenning, dan de erkenningsnormen

Op 5 augustus 2019 maakte de federale regering al bekend dat zij 2 transitiehuizen voor gedetineerden zou erkennen en subsidiëren: ééntje in Mechelen en ééntje in Edingen. Maar het koninklijk besluit ...

Read more

05.08.2019

Aangepaste opleiding voor personeel hervormde civiele bescherming

De civiele bescherming werd begin dit jaar grondig hervormd met nieuwe taken, een nieuw administratief en geldelijk statuut en nieuwe graden. Die heroriëntering is nu verwerkt in de opleiding van het ...

Read more

05.08.2019

Successierechten: regels voor de kennisgevingen aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie via een beveiligde elektronische verbinding

Het Wetboek der Successierechten voorziet in verschillende informatieverplichtingen ten aanzien van de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie ...

Read more

05.08.2019

Meer mogelijkheden voor identificatie gebruikers Nationaal Pandregister

Vanaf 15 augustus 2019 kunnen àlle gebruikers van het Nationaal Pandregister geïdentificeerd en geauthentiseerd worden via 'andere elektronische identificatiemiddelen' dan de authenticatiemodule van ...

Read more

02.08.2019

Wat zijn de gespecialiseerde onderzoeksopdrachten van de centrale diensten van de gerechtelijke politie?

De centrale diensten van de Algemene Directie Gerechtelijke Politie (DGJ) voeren gespecialiseerde onderzoeksopdrachten uit met betrekking totfraude met financiële instrumenten, fraude met de ...

Read more

29.07.2019

Belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering: dit moet je weten over het verzekeringsattest

Wie een rechtsbijstandsverzekering afsluit, kan vanaf aanslagjaar 2020 rekenen op een belastingvermindering van 40% voor de betaalde premies (bedrag beperkt tot 195 euro, niet-geïndexeerd. ...

Read more

26.07.2019

Octrooiaanvraag regulariseren twee tot drie keer zo duur

De kwaliteit van de aanvraagdossiers voor octrooien en aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermingsmiddelen en geneesmiddelen laat te wensen over. En dus besliste de federale regering ...

Read more

25.07.2019

Europa werkt regels uit voor online oprichting van vennootschappen en online registratie van bijkantoren

Via richtlijn (EU) 2019/1151 legt Europa aan de lidstaten nieuwe regels op voor de online oprichting van vennootschappen, de online registratie van bijkantoren, en de online indiening van documenten ...

Read more

22.07.2019

Ouderschapsverlof met 1/10 ook mogelijk in overheidssector

In september 2018 nam de wetgever twee wetten aan over thematische verloven van werknemers en voerde onder meer de mogelijkheid in om met toestemming van de werkgever ouderschapsverlof met 1/10 van ...

Read more

11.07.2019

Van 'gescheiden', 'weduwe' of 'weduwnaar' naar 'ongehuwd' in administratieve akten

Wie gescheiden, weduwe of weduwnaar is, kan die status in officiële documenten laten veranderen naar 'ongehuwd'. Dat is een mogelijkheid, geen verplichting. En het kan ook niet altijd. Basisregel is ...

Read more

09.07.2019

Geslacht volgens de burgerlijke stand: het Grondwettelijk Hof houdt rekening met de personen waarvan de genderidentiteit niet-binair is

Het Grondwettelijk Hof heeft beslist om de wet van 25 juni 2017 wat de aanpassing van de registratie van het geslacht bij de burgerlijke stand voor transgenders betreft gedeeltelijk nietig te ...

Read more

02.07.2019

Meer aandacht voor kinderen bij grensoverschrijdende geschillen rond ouderlijke verantwoordelijkheid

Europa heeft werk gemaakt van een nieuwe verordening over grensoverschrijdende geschillen in huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid. Ze treedt in werking op 1 augustus 2022. De verordening ...

Read more

27.06.2019

Regels rond integrale jeugdhulp bijgestuurd

Vlaanderen wijzigt zijn besluit integrale jeugdhulp. Sommige aanpassingen zijn nodig omdat de decreten over de integrale jeugdhulp en over de rechtspositie van de minderjarige in de integrale ...

Read more

19.06.2019

Geen informatieplicht meer voor notaris bij ruil van onbebouwd perceel (verzameldecreet omgeving)

In alle onderhandse en authentieke akten van verkoop van een onroerend goed, verhuur voor meer dan 9 jaar, van inbreng in een vennootschap, van vestiging van een recht van erfpacht of opstal, of van ...

Read more

19.06.2019

Financiële stimuli voor gemeenten die bestuurlijke maatregelen opleggen inzake ruimtelijke ordening (verzameldecreet omgeving)

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) wijst de opbrengst van bestuurlijke dwangsommen bij bestuurlijke maatregelen die op lokaal niveau werden opgelegd, toe aan het lokale niveau. Dat moet de ...

Read more

19.06.2019

Gemeenten mee verantwoordelijk voor strijd tegen geluidshinder (verzameldecreet omgeving)

De Vlaamse regering mag de gemeenten opdracht geven om bepaalde taken uit te voeren in het kader van de strijd tegen de geluidshinder, staat er in het jongste verzameldecreet. Die taken moeten wel ...

Read more

17.06.2019

DNA-databank helpt bij zoektocht naar biologische ouders

Kinderen die op zoek zijn naar hun biologische ouders of ouders die op zoek zijn naar hun biologische kinderen kunnen vanaf 1 januari 2020 terecht bij een gloednieuw Vlaams afstammingscentrum. Het ...

Read more

05.06.2019

Prosumenten behouden voordeel van terugdraaiende teller gedurende 15 jaar

Vlaanderen maakt zich klaar voor de uitrol van digitale meters. De voorrangsregeling ligt vast. Eigenaars van zonnepanelen die een digitale meter krijgen, kunnen kiezen om tijdelijk in hun oude ...

Read more

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24