Nieuws overzicht

Kies uw vakgebied :
Zoeken :

11.03.2019

Vlaamse regering beperkt recht van voorkoop in 36 gemeenten

BS 11/03/2019. - De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de sociale huisvestingsmaatschappijen, het Vlaams Woningfonds, de sociale verhuurkantoren, Vlabinvest, de gemeenten en de OCMW's ...

Lees meer

08.03.2019

Invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen: betalingsmodaliteiten bij FOD Financiën geharmoniseerd

Een KB 17 februari 2019 harmoniseert de betalingsmodaliteiten binnen de 'Algemene Administratie van de Inning en de Invordering' van de FOD Financiën die betrekking hebben op de betalingen van de ...

Lees meer

07.03.2019

Commissie voor Gerechtskosten moet opnieuw aan de slag

De Raad van State vernietigt de weigering van de minister van Justitie om de Commissie voor de Gerechtskosten samen te stellen. De minister schendt met zijn weigering het rechtsstaatprincipe. De ...

Lees meer

07.03.2019

Vlaanderen legt subsidieerbare renovatiewerken vast

Sinds 1 februari 2019 werkt Vlaanderen met één overkoepelende renovatiepremie. De verbeteringspremie gaat op in die nieuwe renovatiepremie. Vlaams minister Homans legt vast voor welke werken men ...

Lees meer

07.03.2019

Vlaamse toelage voor woningaanpassing senioren blijft als aparte premie bestaan

De Vlaamse aanpassingspremie die zich specifiek richt op woningaanpassingen voor senioren, blijft als aparte premie bestaan ondanks de keuze eind 2018 om verbouwingspremies van het Agentschap ...

Lees meer

07.03.2019

Energie: Nieuwe rekenregels voor transmissieverliezen in Brussel

BS 07/03/2019. - Op 1 januari 2019 werden in het Brussels gewest strengere energieprestatie-eisen van kracht voor residentiële (EPW) én niet-residentiële gebouwen (EPN). En dat heeft uiteraard een ...

Lees meer

05.03.2019

Nieuwe regels voor teruggave rijbewijs na afleggen herstelexamens en afgifte rijbewijs met weekendrijverbod

Wie na een verval van het recht tot sturen de door de rechter opgelegde herstelexamens met succes aflegt, mag zijn rijbewijs in principe weer gaan afhalen op de griffie. Voortaan mag de griffie het ...

Lees meer

05.03.2019

Nieuw huishoudelijk reglement voor het 'Instituut van de Bedrijfsrevisoren'

Het 'Instituut van de Bedrijfsrevisoren' (IBR) heeft een nieuw huishoudelijk reglement. Dat is vastgesteld bij KB van 22 februari 2019. Het komt in de plaats van het huishoudelijk reglement dat was ...

Lees meer

04.03.2019

Ook verwerpingsarresten van Raad van State stuiten verjaring

Een beroep bij de Raad van State stuit de verjaring, ook al leidt het niet tot een vernietigingsarrest. Dat heeft het Grondwettelijk Hof beslist in zijn arrest van 28 februari 2019. Het Hof ...

Lees meer

04.03.2019

Grondwettelijk Hof beperkt rechten pleegzorgers

Pleegzorgers zien een stukje van hun nieuw verworven rechten al meteen afkalven. Het Grondwettelijk Hof vindt immers dat de rechtbank hen niet de belangrijke beslissingen over de gezondheid, ...

Lees meer

01.03.2019

Samenstelling en werking beheerscomité DABS

Op 31 maart 2019 gaat de modernisering van de burgerlijke stand van start. Een van de belangrijkste nieuwigheden is de DABS, de elektronische databank voor de akten van de burgerlijke stand. Een ...

Lees meer

01.03.2019

Nieuwe informatiebrochure over verandering M/V en voornaam

Mannen en vrouwen die op papier van geslacht willen veranderen, moeten een uitgebreide administratieve procedure doorlopen. Ook wie in het kader van zijn genderidentiteit van voornaam wil veranderen, ...

Lees meer

01.03.2019

Antidiscriminatiewetgeving: omkadering positieve acties in private sector

Positieve acties zijn specifieke maatregelen die bedoeld zijn om nadelige gevolgen die verband houden met beschermde criteria uit de antidiscriminatiewetgeving (leeftijd, seksuele geaardheid ?) te ...

Lees meer

01.03.2019

Lijst met 'veilige landen van herkomst' ongewijzigd

Sinds 1 maart 2019 geldt een nieuwe lijst met veilige landen van herkomst. Al zijn de landen die op de lijst staan dezelfde als de voorbije jaren. Het gaat nog steeds om Albanië, Bosnië-Herzegovina, ...

Lees meer

27.02.2019

Attesten voor uitstel terugkommoment Vlaamse rijopleiding B klaar voor gebruik

Wie om medische redenen niet tijdig kan deelnemen aan het terugkommoment binnen de Vlaamse rijopleiding B, kan uitstel krijgen. Dat geldt ook voor chauffeurs die om beroeps-, studie- of dienstredenen ...

Lees meer

26.02.2019

Vlaamse regels voor het verwerven van titels van beroepsbekwaamheid

Vlaanderen heeft het stelsel van het betaald educatief verlof omgevormd tot het 'Vlaams opleidingsverlof'. In het decreet dat als basis dient voor deze regeling, zit ook een luik dat de regelgeving ...

Lees meer

26.02.2019

Premie van 7.500 euro voor particulier die gebouw sloopt en vervangt door woning

BS 26/02/2019. - De Vlaamse regering kent een premie van exact 7.500 euro toe aan elke particulier die tussen 1 oktober 2018 en 31 oktober 2019 een omgevingsvergunningsaanvraag indient voor de sloop ...

Lees meer

26.02.2019

Brusselse kleinhandelaars krijgen hogere schadevergoeding bij werfhinder

Brusselse kleinhandelaars die hinder ondervinden van grote bouwwerven, kunnen vanaf 25 maart 2019 rekenen op een eenmalige schadevergoeding die variëert van 2.000 tot 2.700 euro. Dat bedrag is elke ...

Lees meer

25.02.2019

Niet-betaalde onderhoudsuitkeringen vanaf december 2019 'automatisch' ingevorderd

De belastingadministratie zal alle niet-betaalde onderhoudsuitkeringen (alimentatie) en achterstallen vanaf 1 december 2019 opnemen in een innings- en invorderingsregister. Dit ten vroegste één maand ...

Lees meer

25.02.2019

Stedenbouwkundige voorschriften wijzigen via light-procedure kan vanaf 7 maart

BS 25/02/2019. - De Codextrein van eind 2017 geeft de gemeenten de mogelijkheid om stedenbouwkundige voorschriften te wijzigen of op te heffen via een vereenvoudigde procedure. Maar bij gebrek aan ...

Lees meer

22.02.2019

Nieuwe btw-regels voor behandeling van vouchers vanaf 1 januari 2019

Een wet van 11 februari 2019 wijzigt de btw-regels voor de behandeling van vouchers (de 'vroegere' waardebonnen). Ze schrijft deze regels in, in het Btw-wetboek. De nieuwe regeling is van toepassing ...

Lees meer

14.02.2019

Hogere bekendmakingskosten voor vennootschaps- en verenigingsakten vanaf 1 maart 2019

Ondernemingen en verenigingen moeten vanaf 1 maart 2019 meer betalen voor de bekendmaking van hun akten in de 'Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad'. Dat is het gevolg van een indexering. De nieuwe ...

Lees meer

14.02.2019

Té kleine gevangeniscellen binnenkort voorgoed verleden tijd

Gedetineerden opsluiten in cellen die kleiner zijn dan 10m², binnenkort mag het niet meer. Ons land introduceert immers strikte minimumnormen voor de oppervlakte van gevangeniscellen, met een minimum ...

Lees meer

14.02.2019

Fiscus corrigeert foutje in 'bericht over de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2020'

De belastingadministratie corrigeert een foutje in de indexeringsregels die in het 'bericht over de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2020' staan. Dat bericht ...

Lees meer

12.02.2019

Passagiers van bussen en hogesnelheidstreinen binnenkort gescreend

Internationale busvervoerders, HST-vervoerders en HST-ticketverdelers zijn binnenkort verplicht om de gegevens van hun passagiers door te sturen naar Binnenlandse Zaken. Daar zullen ze gescreend ...

Lees meer

11.02.2019

Vlaamse KMO-portefeuille en KMO-groeisubsidie: toekenningsvoorwaarden subsidies aangepast

Vlaamse KMO's en vrije beroepers kunnen via de kmo-portefeuille (webtoepassing) van de Vlaamse overheid steun krijgen voor ondernemerschapsbevorderende diensten (opleiding en advies), die een ...

Lees meer

11.02.2019

Voorwaarden voor toekenning strategische ecologiesteun gewijzigd

Met de strategische ecologiesteun wil de Vlaamse overheid KMO's en grote ondernemingen stimuleren om te investeren in technologieën die omwille van hun unieke bedrijfsspecifieke karakter niet kunnen ...

Lees meer

11.02.2019

Vlaamse Regering actualiseert voorwaarden voor toekenning strategische transformatiesteun

Vlaamse KMO's en grote ondernemingen die in het kader van een strategisch transformatieproject omvangrijke beroepsinvesteringen of opleidingsinspanningen realiseren in het Vlaams Gewest, kunnen ...

Lees meer

07.02.2019

Gerechtelijke vaststelling vaderschap moet ook kunnen bij exogene medisch begeleide voortplanting

Het Burgerlijk Wetboek verbiedt de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap als bewezen is dat de betrokken man onmogelijk de biologische vader van het kind kan zijn. Het Grondwettelijk Hof ...

Lees meer

06.02.2019

Preactiviteitssteun voor wie in Brussel een onderneming wil oprichten of overnemen

Natuurlijke personen die een concreet project uitwerken om een onderneming op te richten of over te nemen, kunnen van de Brusselse minister van Economie steun krijgen voor de uitgaven en ...

Lees meer

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21