Nieuws overzicht

Kies uw vakgebied :
Zoeken :

04.09.2018

Regels voor toegang tot het beroep van bedrijfsrevisor herzien

De 'wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren' heeft het beroep van bedrijfsrevisor in ons land grondig hervormd. Ze vormt het ...

Lees meer

03.09.2018

Opzoeking in centraal bestand beslagberichten pak goedkoper

Vanaf 1 oktober 2018 betalen advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen heel wat minder voor een opzoeking in het digitaal centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, ...

Lees meer

31.08.2018

Spilindex bereikt: sociale uitkeringen en pensioenen stijgen in september, ambtenarenwedden in oktober 2018

De consumptieprijsindex van augustus 2018 bedraagt 107,58 punten. Hij steeg met 0,15 punt of 0,14% tegenover juli 2018. Ook de inflatie steeg tot 2,24% in augustus 2018, tegenover 2,17% vorige maand. ...

Lees meer

31.08.2018

Correcties op gloednieuwe Camerawet voor betere afstemming met GDPR

De nieuwe Camerawet is sinds 25 mei 2018 van kracht. Niet toevallig ook de dag waarop de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) in werking is getreden. De GDPR heeft immers een grote invloed ...

Lees meer

31.08.2018

Voertuig niet ingeschreven? Geknoeid met kentekenplaat? Strengere straffen vanaf 1 oktober

Wie rondrijdt met een niet-ingeschreven voertuig of geknoeid heeft met zijn kentekenplaat, riskeert vanaf 1 oktober een hogere boete, een verdubbeling van de boete bij recidive en een rijverbod. Vijf ...

Lees meer

31.08.2018

Erfovereenkomsten vermeld in centraal register testamenten

Sedert 1 september 2018 kan men onder bepaalde voorwaarden een erfovereenkomst afsluiten. Een dergelijke erfovereenkomst heeft een belangrijke invloed op de afwikkeling van de nalatenschap. Daarom ...

Lees meer

30.08.2018

Wetgever herstelt regel voor berekening OV-tarief voor materieel en outillage in Vlaamse Codex Fiscaliteit (art. 19 en 52, 5░, PD 2018/1)

De wetgever herstelt een onbedoeld opgeheven tweede lid van artikel 2.1.4.0.1, ž 3 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF). Zonder deze rechtzetting kan de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) voor het ...

Lees meer

28.08.2018

Alleenstaanden met netto-inkomen boven 1.000 euro komen in aanmerking voor kosteloze juridische tweedelijnsbijstand

Vanaf 1 september 2018 komen alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen van meer dan 1.000 euro toch nog in aanmerking voor kosteloze juridische tweedelijnsbijstand. Nu is dat niet het geval en ...

Lees meer

27.08.2018

Eigenaar krijgt inspraak in beschermingsprocedure (diverse bepalingen onroerend erfgoed)

De eigenaar en elke andere zakelijkrechthouder op een onroerend goed dat in aanmerking komt voor bescherming, wordt vanaf nu formeel uitgenodigd om schriftelijk opmerkingen te geven op het voornemen ...

Lees meer

27.08.2018

Informatieplicht bij opstal of erfpacht van onroerend erfgoed uitgebreid (diverse bepalingen onroerend erfgoed)

Al wie een landschap, tuin, boom, constructie of site die is opgenomen in een vastgestelde inventaris overdraagt voor een langere termijn, heeft een informatieplicht. Hetzelfde geldt voor wie een ...

Lees meer

21.08.2018

Kosteloze rechtshulp voor politiepersoneel uitgebreid (art. 8 Verzamelwet Politie)

De gevallen waarin kosteloze rechtshulp wordt toegekend aan het politiepersoneel voor feiten overkomen tijdens de uitoefening van de functie of omwille van de loutere hoedanigheid van personeelslid ...

Lees meer

21.08.2018

Politie kan woning in noodsituaties doorzoeken zonder toestemming van bewoner (art. 4 Verzamelwet Politie)

Als er zich een noodsituatie voordoet, kan de politie voortaan private plaatsen (bv. een woning) doorzoeken zonder toestemming van de persoon die er het werkelijke genot van heeft. Op voorwaarde dat ...

Lees meer

21.08.2018

Wet op het Politieambt houdt rekening met bestuurlijke aanhoudingstermijnen uit andere wetgeving (art. 5 Verzamelwet Politie)

De Wet op het Politieambt houdt voortaan rekening de bestuurlijke aanhoudingstermijnen uit andere nationale en internationale wetgeving. De wet stelt nu uitdrukkelijk dat de bestuurlijke aanhouding ...

Lees meer

21.08.2018

Politie kan samenscholing voortaan meteen uiteendrijven wanneer heethoofden bezittingen vernielen (art. 3 Verzamelwet Politie)

De Wet op het Politieambt geeft de politiediensten voortaan meer mogelijkheden om te reageren wanneer samenscholingen uit de hand dreigen te lopen. Er hoeven geen personen meer in gevaar te zijn om ...

Lees meer

17.08.2018

Kentekenplaat voor speed pedelecs pas verplicht vanaf 11 december 2018

De kentekenplaat voor speed pedelecs is pas verplicht vanaf 11 december 2018. De deadline schuift dus een jaar op. Normaalgezien moesten eigenaars al op 11 december 2017 een kentekenplaat hebben voor ...

Lees meer

17.08.2018

Nieuw decreet wil vakantie voor Ólle Vlamingen

Hoewel iedereen het recht heeft op vakantie is reizen voor veel Vlamingen niet mogelijk. Denk aan mensen in armoede, zwaar zieken of personen met een handicap. Via het decreet 'iedereen verdient ...

Lees meer

14.08.2018

Wetboek van Economisch Recht beschermt bedrijfsgeheimen

Ons land krijgt een uniform rechtskader voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. Een ondernemer die het slachtoffer werd van onrechtmatig gebruik van bedrijfsinformatie moest tot nu terugvallen op ...

Lees meer

10.08.2018

Een bijkomende voorwaarde om de inhaalpremie voor langdurige arbeidsongeschiktheid te ontvangen

Personen die, naargelang het geval, al ten minste ÚÚn of twee jaar arbeidsongeschikt zijn, moeten aan een bijkomende voorwaarde voldoen om in aanmerking te komen voor een inhaalpremie. Voortaan ...

Lees meer

10.08.2018

Vanaf september hogere GAS-boetes voor verkeersovertredingen

Op 1 september 2018 stijgen de GAS-boetes voor verkeersovertredingen. Wie een overtreding van eerste categorie begaat, zal dan 58 in plaats 55 euro moeten betalen. Voor overtredingen van tweede ...

Lees meer

10.08.2018

Vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing: wetgever optimaliseert steunregeling voor werkgevers die investeren in een steunzone

Werkgevers die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen gedurende 2 jaar tot 25% korting krijgen op de bedrijfsvoorheffing (BV) die ze inhouden op de lonen van de nieuwe werknemers die ze naar ...

Lees meer

10.08.2018

Doneren van voedsel heeft geen weerslag op btw (art. 2 diversebepalingenwet btw)

In de administratieve commentaren is al voorzien dat er geen btw wordt aangerekend op het gratis weggeven van voedseloverschotten. De 'wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake ...

Lees meer

10.08.2018

Wet houdende diverse financiŰle bepalingen in het Staatsblad verschenen

Op 10 augustus 2018 is de wet van 30ájuli 2018 'houdende diverse financiŰle bepalingen' in het Belgisch Staatsblad verschenen. Deze nieuwe wet bevat een hele reeks wijzigingen die vervat zijn in ...

Lees meer

10.08.2018

Minister Geens publiceert voor de eerste keer omzettingstabellen voor lijfrente

Minister van Justitie Koen Geens heeft voor de eerste keer de tabellen bekendgemaakt die toelaten om het bedrag van het kapitaal of de gekapitaliseerde waarde van de lijfrente te berekenen. Deze ...

Lees meer

10.08.2018

Activering spaargeld: Regering verhoogt vrijgesteld bedrag dividenden vanaf 2019 (art. 2 en 17, Div. bep. IB)

Om het spaargeld te activeren voor rechtstreekste investeringen in ondernemingen, heeft de Regering vanaf het aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) de eerste schijf van 416,50 euro (niet-ge´ndexeerd ...

Lees meer

10.08.2018

Btw: vennootschappen kunnen forfaitaire regeling vanaf 2020 niet meer gebruiken (art. 12 en 19, diversebepalingenwet btw)

Vennootschappen onder firma (VOF's), gewone commanditaire vennootschappen (GCV's) en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BVBA's) kunnen de maatstavan van heffing voor de ...

Lees meer

10.08.2018

Geen kostenaftrek van 120% meer voor vennootschappen vanaf 2020 (art. 5 en 17, Div. bep. IB)

Vennootschappen zullen vanaf 1 januari 2020 (aj. 2021) niet langer kunnen genieten van de verhoogde kostenaftrek van 120% voor kosten die ze maken voor de beveiliging van de onderneming ...

Lees meer

10.08.2018

Notionele interestaftrek: risicokapitaal anders berekend en nieuwe antimisbruikbepaling (art. 6-7 en 17, Div. bep. IB)

De 'wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen' vereenvoudigt het recent gewijzigd regime van de 'aftrek voor risicokapitaal' (notionele interestaftrek). Ze brengt ...

Lees meer

10.08.2018

Pariteitsclausules voortaan verboden: boekingwebsites geen invloed meer op prijs hotelkamer

In ons land geldt voortaan een verbod op zogenaamde pariteitsclausules in de toeristische sector. Met zo'n clausules verhinderen boekingwebsites zoals Booking.com dat hotels op hun eigen website ...

Lees meer

09.08.2018

Kentekenplaathouder die GAS-boete krijgt kan onschuld bewijzen

GAS-boetes voor verkeersovertredingen altijd ten laste leggen van de houder van de kentekenplaat, zelfs als die kan aantonen niet de effectieve bestuurder te zijn geweest op het moment van de feiten, ...

Lees meer

07.08.2018

FSMA actualiseert oud CBFA-reglement over voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme

Een nieuw reglement van de Autoriteit voor FinanciŰle Diensten en Markten (FSMA) over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme vervangt en heft het oude reglement op ...

Lees meer

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15